Mål

Måltavla för skytte som står på grönt gräs.

I Livsmedelsprogram Halland jobbar vi mot åtta tydliga målbilder inom fokusområdena konsument och marknad samt kunskap och innovation. Val av fokusområden och framtagningen av målbilder ägde rum tidigt i programarbetet med bred delaktighet och förankring bland livsmedelsaktörerna i länet.

Målbilderna är:

  1. för Hallands bästa
  2. egna varor 
  3. hållbarhet
  4. nytt och innovativt 
  5. nisch till volym 
  6. vi arbetar ihop 
  7. allt bra vi gör
  8. regler och villkor.

För Hallands bästa

I Halland äter och lever vi gott och till Halland reser man för att äta och uppleva. Vi tar vara på och bygger vidare på våra naturtillgångar och vi är stolta, lokala matambassadörer. Vi är kaxiga, välmående och vi lever länge. Halland är förenat med mat, i Sverige och i världen.

Egna varor

Våra lokala varor är tillgängliga i Halland och även utanför länet. Vi utnyttjar existerande kanaler samtidigt som vi utvecklar nya gemensamma, både digitala och fysiska. Lokala producenter har avtal med halländska handlare och lokala produkter är ett profilsortiment i butikerna.

Hållbarhet

Vi ser våra kunder som viktiga utvecklingspartners och det är därför nära mellan konsument, primärproducent och förädlare. Vi ser till att konsumenterna har kunskap, ställer krav och gör medvetna, hållbara val och att de dessutom väljer sunda och bra livsmedel för hälsans och den lokala ekonomins skull. Vi ser hållbarhet som en naturlig del av vårt erbjudande och vi satsar på det cirkulära samhället.

Nytt och innovativt

I Halland finns kreativitet i hela kedjan från jord till bord, från nytänkande i primär produktion till innovativa produkter och rätter. Halland är matkreatörernas hemvist och vi är lyhörda, uppkopplade och har fokus på nya trender. Tillsammans välkomnar, utvecklar, odlar och förädlar vi mat från alla kulturer, vilket ger en bra grund för nya företag. Vi bygger även vidare på det lokala i kombination med det och exporterar både kunskap och produkter. Vi kombinerar dessutom praktisk och akademisk kunskap.

Nisch till volym

I Halland satsar vi på nisch-produktion såväl som på större volymer. Det som produceras i Halland- ska finnas i Halland- på restauranger, i offentliga kök och på konsumentens matbord. Vi tar vara på säsongernas möjligheter och tänker kvalitet och mervärde i allt vi gör.

Vi har ett gemensamt och nytänkande arbetssätt för offentlig upphandling som välkomnar det halländskt producerade i alla kommuner och i hela regionen. Det är lätt att välja bra mat från Halland till de offentliga köken.

Vi arbetar ihop

Vi skapar dynamiska mötesplatser där vi utvecklar kunskapsbanker tillgängliga för många och lär av varandra. Vi har starka nätverk för nytänkande över branschgränserna och över hela livsmedelskedjan. Och vi bjuder in till tillgängliga, öppna testmiljöer och mötesplatser.

Allt bra vi gör

Vi drar nytta av varandra och vi satsar på kommunikation. Våra berättelser är viktiga, både för oss i Halland och för dem som besöker oss. När vi utvecklar produkter och tjänster tar vi vara på vårt historiska arv och vi använder våra olika berättelser för att bygga vår identitet.

Regler och villkor

Tillsammans verkar vi för öppenhet, samråd och gemensamt kunskapsbyggande och vi samarbetar kring tillämpning av regelverk. Målet är att det, i företagarens vardag, ska vara lätt att göra rätt. I Halland är det attraktivt att jobba med livsmedel och antalet sysselsatta ökar. Vi tar vara på resurser från jord, sjö, hav och skog. Vi bygger vidare på vårt kulturarv samtidigt som vi ständigt lär oss nytt- allt för att öka den halländska produktionen och bidra till högre försörjningsförmåga.